Søg

Print side

Landsrådets arbejde

Landsrådets opgaver er fastlagt i opgavebeskrivelserne for Coop ambas medlemsorganisation. Landsrådet vedtager desuden sin egen forretningsorden.

Landsrådet er Coops øverste myndighed. Landsrådet vedtager Coop ambas vedtægter, opgavebeskrivelser og valgregulativ og tager stilling til alle øvrige forhold, som ikke henhører under de øvrige foreningsorganer.

Landsrådets ansvar og opgaver omfatter blandt andet:

 • Vælge en formand og et forretningsudvalg.
 • Vælge bestyrelsen, herunder bestyrelsesformanden.
 • Behandle indkomne forslag fra landsrådsmedlemmer, butiks- og brugsforeningsbestyrelser samt Coop ambas bestyrelse.
 • Vedtage ændringer af vedtægter, valgregulativer, opgavebeskrivelser.
 • Fastsætte regler for vederlag og udgiftsrefusioner i Coops medlemsorganisation.
 • Modtage orientering om Coops strategi, handlingsplaner, herunder den forbrugerpolitiske handlingsplan, samt budgettet for Coop amba.
 • Fungere som ankeinstans i sager om valgbarhed og eksklusion af medlemmer.
 • Fastsætte indmeldelsesgebyrets størrelse.
 • Godkende Coop ambas årsregnskab og disponering af resultat.
 • Vælge Coop ambas revisor.
 • Modtage orientering om datterselskabernes regnskaber.
 • Være i kontakt med medlemmer og lokale foreningsorganer, bl.a. ved at afholde distriktsmøder.

Løbende kommunikation
Landsrådet har en lukket facebook-gruppe, som anvendes til interne oplysninger og debat samt til løbende at gøre hinanden opmærksom på fx relevante hændelser i forening og forretning, mediernes dækning  eller inspirerende oplevelser. Gruppen er kun for landsrådsmedlemmer og er således et supplement til gruppen "Coop aktive", som alle kan anmode om at blive medlem af.

Landsrådsmøder
Landsrådets formand varetager landsrådsmødernes ledelse og sammensætter mødernes dagsorden ud fra den af landsrådet vedtagne forretningsorden. Landsrådets forretningsorden fastlægger størrelsen af landsrådets forretningsudvalg.

Landsrådets 2 årlige møder holdes med et møde i første halvår og et møde i andet halvår.

Landsrådets møde i første halvår forholder sig til beretningen for det forgangne år, herunder godkendelse af Coop ambas årsregnskab. På dette møde afholdes valg til bestyrelsen.

Landsrådets møde i andet halvår forholder sig til Coop ambas og datterselskabernes handlingsplaner for det kommende år.

Landsrådets møder i 2017 afholdes fredag-lørdag den 21.-22. april og fredag-lørdag 17.-18. november.

Distriktsmøder 
Et valgdistrikts landsrådsmedlemmer afholder med støtte fra Coops foreningssekretariat 2 årlige inspirations- og erfaringsudvekslingsmøder for valgdistriktets landsrådsmedlemmer og øvrige medlemsvalgte, butikschefer og medarbejderrepræsentanter. Disse møder kaldes "distriktsmøder".

Coops foreningssekretariat deltager og assisterer med det praktiske i forbindelse med mødernes afvikling.

Øvrige møder 
De valgte landsrådsmedlemmer i hvert valgdistrikt samt eventuelt valgte bestyrelsesmedlemmer i distriktet har til opgave at sikre og vedligeholde kommunikationen mellem butikkerne i og omkring distriktet og drøftelse af fælles medlemsaktiviteter og andre relevante emner. Coops foreningssekretariat bidrager i muligt omfang med mødeoplæg og materiale.

De i distriktet valgte landsrådsmedlemmer skal af deres midte vælge højst 3 kontaktpersoner for et år ad gangen til varetagelse af de nævnte opgaver. Der stilles de nødvendige midler til rådighed til arbejdet. Der kan søges midler fra Coops centrale aktivitetspulje til lokale aktiviteter.