Søg

Print side

Medlemsinnovationspuljen 2018

Hvem kan søge?

Alle butiksbestyrelser og brugsforeninger kan ansøge om at få en del af medlemsinnovationspuljen. 

1. ansøgningsfrist er 8. december 2017, og 2. ansøgningsfrist er 1. juni 2018.

Hvad er formålet med medlemsinnovationspuljen?

Medlemsinnovationspuljen har gennem flere år støttet lokale projekter og herunder fremmet udbredelsen af forskellige indsatsområder i Coop og foreningssekretariatet. En del støtteområder har været gennemgående i flere år.

I 2018 vil der i særlig grad blive prioriteret ansøgninger, der bidrager til aktiviteter, der understøtter strategien for foreningen Coop. Det vil sige aktiviteter, hvis målsætninger er at engagere mange medlemmer inden for rammen af "Sammen om bedre mad". Et engageret medlem definerer foreningen, som et medlem, der har engageret sig mindst to gang i Coop udover at handle, og herudover har en oplevelse af at få mere tilbage fra Coop.

Hvad kan I søge til?

Aktiviteterne kan være en del af et større arrangement eller en aktivitet i et distrikt, hvor flere butikker arbejder sammen, for eksempel ved at have fokus på et eller flere af følgende delelementer i strategien:

 • Flere engagerede medlemmer
 • Fornyelse af andelsidéen
 • Mere tilbage til samfundet
 • Fortællingen om foreningen Coop

Eksempler på aktiviteter og projekter, der kan søges midler til

 • Foredrag og oplæg, som understøtter Coop ambas strategi om at engagere alle medlemmer (max. 10.000 kr)
 • Kaffefællesskaber
 • Aktiviteter, der øger medlemmernes interesse for medlemsprogrammet og -app'en
 • Digitale projekter, der eksempelvis understøtter udvikling af fællesskaber baseret på andelsprincipperne eller det at give mere tilbage til samfundet
 • Aktiviteter med udgangspunkt i foreningens historie
 • Aktiviteter for at fremme medlemmerne interesse i at engagere sig i lokale aktiviteter, den lokale bestyrelse, landsrådet m.m.
 • Bestyrelser, der ikke tidligere har gennemført et aktivitetskoncept med Sebastian Klein (Smør din madpakke) eller Anne Ravn (Restaurant GoCook), kan søge op til 7.000 kroner til dækning af honoraret i 2018.

Desuden skal ansøgningen opfylde følgende kriterier:

 • Aktiviteten skal vække opsigt i lokalsamfundet og være nyskabende og innovativ for jeres butik
 • Aktiviteten afholdes i løbet af 2018

Puljen dækker ikke sponsorgaver, annoncering, leje af udstyr eller underholdning. Der kan heller ikke søges støtte til konceptet GoCook on tour. Puljen støtter ikke drift.

Sådan vurderer vi din ansøgning

Foreningens ledelsessekretariat evaluerer ansøgningerne og uddeler midlerne i samråd med foreningskonsulenter og andre relevante interessenter. 1. ansøgningsfrist er 8. december 2017, og 2. ansøgningsfrist er 1. juni 2018.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Alle ansøgere skal anvende medlemsinnovationspuljens digitale ansøgningsskema. Fysisk indsendte ansøgninger og øvrigt materiale vil ikke indgå i vurderingen. 

Vi vurderer ansøgningen med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning med bilag, herunder et udspecificeret budget. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen.

Økonomi

Puljens størrelse er fastlagt til 1 million kroner i 2018, hvoraf 650.000 kroner uddeles ved første ansøgningsrunde og 350.000 kroner uddeles ved anden ansøgningsrunde.

Det er en forudsætning for en bevilling, at ansøger bidrager med en medfinansiering, som afspejler ansøgers engagement set i forhold til arrangementets samlede økonomi. Medfinansiering kan være egenbetaling, arbejdskraft, deltagerbetaling eller andre eksterne midler.

Vi tilstræber, at flest mulige ansøgninger, der opfylder kriterierne, får del i puljen. Derudover er det tiltænkt, at der skal være en rimelig fordeling af puljen mellem store og små butikker målt på omsætning. Det skal forstås således, at butikker med mindre omsætning i højere grad får glæde af puljen. Efter ønske fra vores bestyrelse skal højest 25 % tildeles store butikker og mindst 25 % skal tilfalde små butikker.

Bemærk, at udgifter til forplejning og lokaleleje ved generalforsamling/årsmøde skal dækkes af butikkens eller foreningens eget aktivitetsbeløb. Der kan ikke således ansøges om midler til dækning af disse udgifter, men det er muligt at søge støtte til andre aktiviteter.

Alle aktiviteter, som modtager bevilling, skal afholdes, beskrives og afregnes inden for 2018, ellers bortfalder bevillingen.

Hvornår får du svar?

Vi tilstræber hurtig sagsbehandling, og du kan derfor forvente at modtage svar to uger efter ansøgningsfristen. Hvis der efter ansøgningsfristen stadig er midler tilbage, vil du få besked inden for to uger, efter vi har modtaget din ansøgning.

Når du har indsendt ansøgningen

For at ansøge om midler fra puljen skal du udfylde ansøgningsskemaet via denne side. Umiddelbart efter afsendelsen af din ansøgning modtager du en bekræftelse på den mail, du har angivet. Bekræftelsen indeholder et ansøgningsnummer, som vi beder dig anvende ved fremtidige henvendelser om denne aktivitet.

Processen, hvis du bevilliges midler fra medlemsinnovationspuljen

Der kan opstå situationer, hvor tingene udvikler sig anderledes end forventet. Husk at

 • søge om godkendelse af eventuelle ændringer i aktiviteten hos os. Det er en forudsætning af aktiviteten kan gennemføres, beskrives og afregnes i 2018. 
 • meddele os, hvis I må aflyse aktiviteten.

Brugsforeningen/butikken eller bestyrelsen afholder selv udgifter til arrangementet, hvorefter vi udbetaler midler til det ansøgte til butikkens konto. Husk, at der skal beregnes moms i forbindelse med afregning, hvilket betyder, at du skal opgive det bevilligede beløb inklusiv moms ved afregning.

Når aktiviteten er gennemført, skal du snarest muligt efter afholdelsen af arrangementet 

Herefter udbetaler vi i foreningen (Coop amba) midlerne ved en intern overførsel via SAP.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du skal indsende din ansøgning digitalt via linket nedenfor. Du kan således ikke udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk.

Du kan ansøge her

Her kan du se, hvad vi tidligere har bevilliget penge til

Du kan beskrive din aktivitet her

Du kan udfylde rapporten her

Medlemsinnovationspuljen 1. halvår 2017

Hvem kan søge?

Alle butiksbestyrelser og brugsforeninger kan ansøge om at få en del af medlemsinnovationspuljen.

Hvad er formålet med medlemsinnovationspuljen?

Puljen skal bidrage til lokale aktiviteter, som er med til at vise, at jeres butik er noget helt specielt. Medlemsinnovationspuljen er et supplement til butikkens eller brugsforeningens eget aktivitetsbeløb.

Hvad kan der søges til?

Først og fremmest er puljen et bidrag til nye og innovative tiltag, der ikke er prøvet før. Aktiviteterne skal vække opsigt i lokalsamfundet og kan godt være en del af et større arrangement. I kan også søge støtte til aktiviteter i distriktet, hvor minimum tre butikker arbejder sammen.

Herudover kan I søge støtte til:

 • Foredrag, som understøtter Coops mærkesager
 • Op til 20.000 kr til jubilæumsskrift til brugsforeninger
 • Sund forplejning til motionsarrangementer

·         Bestyrelser, der ikke tidligere har gennemført et aktivitetskoncept med Sebastian Klein (Smør din madpakke) eller Anne Ravn (Restaurant GoCook), kan søge op til 7.000 kroner til dækning af honoraret i 2017.

Desuden skal ansøgningen opfylde følgende kriterier:

 • Aktiviteten skal vække opsigt i lokalsamfundet og være nyskabende og innovativ for jeres butik
 • Aktiviteten afholdes i løbet af 2017
 • Aktiviteten har fokus på ét af følgende områder
  • Medlemsinvolvering og/eller medlemshvervning
  • Aktiviteter ved lokalt jubilæum
  • Sammen om bedre mad aktiviteter
  • Skabelse af nyt kundegrundlag eller har anden særlig værdi for medlemmerne af butikken.

Til inspiration kan du se, hvilke aktiviteter puljen tidligere har støttet her: http://coopforum.dk/forum/aktiviteter

Vi forventer at ændre kriterierne til ansøgninger for 2. halvår af 2017, så de tilpasses det igangværende strategiarbejde i foreningen.

Puljen dækker ikke sponsorgaver, annoncering, leje af udstyr eller underholdning. Der kan heller ikke søges støtte til konceptet GoCook on tour. Puljen støtter ikke drift.

Sådan vurderer vi din ansøgning i 1. halvår af 2017

Foreningens ledelsessekretariat evaluerer ansøgningerne og uddeler midlerne i samråd med foreningskonsulenter og andre relevante interessenter. 1. ansøgningsfrist er 15. januar. Datoen for 2. ansøgningsfrist fastlægges primo 2017.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Alle ansøgere skal anvende medlemsinnovationspuljens digitale ansøgningsskema. Fysisk indsendte ansøgninger og øvrigt materiale vil ikke indgå i vurderingen.
Vi vurderer ansøgningen med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning med bilag, herunder et udspecificeret budget. Hvis vi har spørgsmål eller behov for at få uddybet din ansøgning kontakter vi dig.

Økonomi

Puljens størrelse er fastlagt til 1 million kroner i 2017, hvoraf ½ million uddeles i første halvår 2017 og ½ million uddeles i andet halvår 2017.

Det er en forudsætning for en bevilling, at ansøger bidrager med en medfinansiering, som afspejler ansøgers engagement set i forhold til arrangementet samlede økonomi. Medfinansiering kan være egenbetaling, arbejdskraft, deltagerbetaling eller andre eksterne midler.

Vi tilstræber, at flest mulige ansøgninger, der opfylder kriterierne, får del i puljen. Derudover er det tiltænkt, at der skal være en rimelig fordeling af puljen mellem store og små butikker målt på omsætning. Det skal forstås således, at butikker med mindre omsætning i højere grad får glæde af puljen. Efter ønske fra vores bestyrelse skal højest 25 % tildeles store butikker og mindst 25 % skal tilfalde små butikker.

Bemærk, at udgifter til forplejning og lokaleleje ved generalforsamling/årsmøde skal dækkes af butikkens eller foreningens eget aktivitetsbeløb. Der kan ikke således ansøges om midler til dækning af disse udgifter, men det er muligt at søge støtte til andre aktiviteter.

Alle aktiviteter, som modtager bevilling, skal afholdes, beskrives og afregnes inden for 2017, ellers bortfalder bevillingen.

Hvornår får du svar?

 Vi tilstræber hurtig sagsbehandling, og du kan derfor forvente at modtage svar to uger efter ansøgningsfristen. Hvis der efter ansøgningsfristen stadig er midler tilbage, vil du få besked inden for to uger, efter vi har modtaget din ansøgning.

Når du har indsendt ansøgningen

For at ansøge om midler fra puljen skal du udfylde ansøgningsskemaet via link. Umiddelbart efter afsendelsen af din ansøgning modtager du en bekræftelse på den mail, du har angivet. Bekræftelsen indeholder et ansøgningsnummer, som vi beder dig anvende ved fremtidige henvendelser om denne aktivitet.

Processen, hvis du bevilliges midler fra medlemsinnovationspuljen

Der kan opstå situationer, hvor tingene udvikler sig anderledes end forventet. Husk at

·         søge om godkendelse af eventuelle ændringer i aktiviteten hos os. Det er en forudsætning af aktiviteten kan gennemføres, beskrives og afregnes i 2017.

·         meddele os, hvis I må aflyse aktiviteten.

Brugsforeningen/butikken eller bestyrelsen afholder selv udgifter til arrangementet, hvorefter vi udbetaler midler til det ansøgte til butikkens konto. Husk, at der skal beregnes moms i forbindelse med afregning, hvilket betyder, at du skal opgive det bevilligede beløb inklusiv moms ved afregning.

Når aktiviteten er gennemført, skal du inden for fire uger efter afholdelsen

·         beskrive din aktivitet på http://coopforum.dk/opret/aktivitet

·         aflægge regnskab med relevante bilag på http://coopforum.dk/rapport-og-udgiftsdaekning-coops-medlemsinnovationspulje

Herefter udbetaler vi i foreningen (Coop amba) midlerne. Udbetaling af bevillingen sker til brugsforeningers butikskonto, som anføres på ansøgningsskemaet. Til Coop-ejede butikker overføres beløbet internt via SAP.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du skal indsende din ansøgning digitalt via link. Du kan således ikke udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.