Søg

Print side

Indflydelse er bestyrelsens tiltrækningskraft

Indflydelse på butikken og en personlig opfordring fra andre er oftest årsag til, at nye aktive vælger at engagere sig i bestyrelsesarbejdet. Det viser resultaterne fra en tilfredshedsundersøgelse for bestyrelsesmedlemmer, uddelere og varehuschefer. Resultaterne viser udbredt tilfredshed blandt medlemsvalgte i butiksbestyrelser og i brugsforeninger.

I Coop er vi sammen om bedre mad, og vi arbejder for at engagere alle vores medlemmer. Foreningssekretariatet er bestyrelsernes sparringspartner og forsøger hele tiden at tilbyde de værktøjer, der understøtter dit arbejde som medlemsvalgt. Derfor har vi spurgt alle medlemsvalgte, uddelere og varehuschefer om deres input og tilfredshed.

92 % af undersøgelsens deltagere svarer, at de samlet set er ”meget tilfreds” eller ”tilfreds”, hvilket er næsten uændret i forhold til sidste år (93 %). Samlet set er kun 1 % ”utilfreds” eller ”meget utilfreds” - et fald på 0,3 % sammenlignet med 2016.

Indflydelse på den lokale butik vejer tungest
Som et nyt element er alle medlemsvalgte blevet spurgt, hvad der oprindeligt fik jer til at engagere sig i Coop.  Indflydelse på den lokale butik (76 %) og opfordring fra andre medlemsvalgte (50 %) er de væsentligste årsager til at engagere sig, mens prestige (1 %) og mulighed for rabat (5 %) tæller mindst. 

”Det er et super interessant perspektiv at få vores aktives begrundelser for at engagere sig, og det er et vigtigt udgangspunkt for at engagere endnu flere i vores butikker – både i og udenfor bestyrelsen. Jeg glæder mig over, at det netop er indflydelse på sin lokale butik, der især er bestyrelsernes tiltrækningskraft, og som topper hos de medlemsvalgte. Det viser tydeligt, at man som medlemsvalgt faktisk har noget at skulle have sagt, og at det er muligt at gøre en forskel for sin butik og lokalsamfund. Besvarelserne viser, at det summer af engagement over hele landet, bestyrelserne styrker deres rolle i lokalsamfundene og Coops medlemsdemokrati lever i bedste velgående,” siger foreningsdirektør Mike Dranov.  

Strategiarbejde har styrket dialogenForeningen har igennem 2017 inddraget mange medlemsvalgte fra både landsrådet og bestyrelser i arbejdet med en ny foreningsstrategi, og det har ifølge Mike Dranov styrket den gode og løbende dialog med bestyrelsesmedlemmer over hele landet. Han håber, at den udvikling vil fortsætte: 

”De medlemsvalgte tøver ikke med at ringe og skrive, når der er noget, vi skal vide, kan hjælpe med eller kan gøre anderledes. Jeg vil opfordre til, at endnu flere bestyrelser og formænd aktivt bruger deres foreningskonsulent og vores andre dygtige medarbejdere på sekretariatet som sparringspartner.”

Formænd bruger service og information mest
Det er fortsat især formænd for bestyrelserne, der er i kontakt med og gør brug af foreningssekretariatets tilbud om konsulentrådgivning, uddannelse og service, viser de nye tal. Brugerne af sekretariatet giver udtryk for et meget højt niveau af tilfredshed med service og information, og næste to ud af tre svarer, at de er ”meget tilfredse” eller ”tilfredse”. Dog ses en svagt vigende tendens ift. 2016.

Aktivitetsniveauet i butikkerne over hele landet stiger igen lidt set i forhold til 2014, 2015 og jubilæumsåret 2016, viser resultaterne. 63 % af bestyrelsesmedlemmer, uddelere og varehuschefer svarer således, at de gennemfører mere end 5 aktiviteter om året (mod 60 % i 2016). Antallet af butikker, der laver allerflest aktiviteter, dvs. 9 eller flere aktiviteter pr. år, falder en smule.

Lokalt samarbejde fungerer godt
Medlemsvalgte og uddeler/varehuschefer fik spørgsmålet: ”Hvor tilfreds/utilfreds er du med samarbejdet mellem uddeler/varehuschef og bestyrelsen?” 
Resultatet viser en meget høj grad af tilfredshed med samarbejdet, og at både formænd og bestyrelse for 68 % vedkommende er ”meget tilfredse”. Tilfredsheden med samarbejdet i butikken er højest i brugsforeningerne, der ligger 8 procentpoint over de Coop-ejede butikker i kategorierne ”Meget tilfreds” & ”Tilfreds”.

På trods af højt aktivitetsniveau og godt samarbejde i butikkerne falder den såkaldte NPS markant fra 39 til 27. Det betyder, at det for deltagerne i undersøgelsen er blevet mindre sandsynligt, at de vil anbefale andre at blive aktiv i Coop.

Se opsamlingen med diagrammer med besvarelser fra undersøgelsen.

Fakta om undersøgelsen: 

  • Næsten hver tredje af de adspurgte – hele 30 procent - har givet deres vurdering af blandt andet sekretariatets uddannelsestilbud, materialer og informationer om aktiviteter i foreningen. 
  • Der er kommet lige præcis 1221 ud af 4071 mulige svar på den tilfredshedsundersøgelse, som blev sendt ud i september måned. Det er flere besvarelser end i 2016.
  • Svarene fordeler sig ligeligt mellem Coop-ejede og brugsforeningsejede butikker. Knap hver femte af svarene kommer fra en uddeler eller varehuschef, mens bestyrelsesformændene står for næsten hvert fjerde svar.