Søg

Print side

Valgregler

Få overblik over reglerne for landsrådsvalget her.

Landsrådsvalget følger reglerne i Coops vedtægter og valgregulativ.

Coops foreningsbestyrelse har nedsat et valgudvalg, som kontrollerer, at alle procedurer følger reglerne, og som gennemgår valgprotokollen inden offentliggørelse af valgresultatet. I 2017 består valgudvalget af Sofie Irgens og Jens Christian Sørensen.

Kandidatopstillingen og afstemningen foregår elektronisk. Det administreres af et anerkendt firma, Assembly Voting, som har erfaringer fra lignende store valg og urafstemninger. Firmaet er underlagt kritisk revision vedrørende databehandlingen.

Distriktsvise valg

Valg til Coops landsråd afholdes særskilt i hvert af landets ti valgdistrikter. Enhver kandidat skal have tilhørsforhold til det givne distrikt, enten ved at have medlemskab i en brugsforening, som hører hjemme i distriktet, eller ved at være medlem af Coop med tilhørsforhold til en butik i distriktet.
Valgdistrikterne er identiske med storkredsene ved folketingsvalg.

Hvem kan opstille kandidater?

Det er butiksbestyrelser og brugsforeningsbestyrelser i distriktet, der har kompetencen . Bestyrelserne kan hver opstille op til tre kandidater.

En butiksbestyrelse skal bestå af minimum 3 medlemsvalgte. En brugsforeningsbestyrelse skal opfylde egne vedtægter.

Hvordan foregår opstillingen af kandidaten/-erne?

En kandidat kan henvende sig til medarbejderne i en butik, til en bestyrelse, til foreningssekretariatet eller på anden vis tilkendegive sin interesse for at blive valgt ind i landsrådet.

Brugsforenings- eller butiksbestyrelsen kan også selv opsøge mulige kandidater. Nuværende landsrådsmedlemmer, der er på valg, skal ligesom øvrige kandidater opstilles af en bestyrelse, hvis de søger genvalg.

Opstillingsperioden er 14. august - 1. september 2017 kl. 12.00.

Bestyrelsen kan benytte sit årsmøde eller generalforsamling som rådgivende forsamling vedr. opstilling af kandidater. Det er bestyrelsen, der opstiller kandidaterne og beslutter:

  • Om bestyrelsen overhovedet ønsker at opstille kandidater
  • Antallet af kandidater, der ønskes opstillet (dog maksimalt 3)
  • Hvem kandidaterne i givet fald skal være
  • Hvem formanden skal stemme på, når selve valghandlingen går i gang. Bemærk, at bestyrelsen under selve afstemningen frit kan vælge at afgive sine stemmer blandt samtlige opstillede kandidater i distriktet og altså ikke er forpligtet til at stemme på egne kandidater.

Bestyrelsen træffer beslutning om opstilling i overensstemmelse med de vedtagne regler – f.eks. i vedtægter eller forretningsorden. Foreligger der ikke vedtagne regler om beslutningsdygtighed, vil beslutninger normalt ske gennem afstemning med simpelt flertal. Der kan konkret være behov for at gennemføre afstemning på anden vis, f.eks. hvis bestyrelsen ønsker at opstille flere kandidater, eller hvis antallet af foreslåede kandidater overstiger det antal, bestyrelsen vil opstille.

Bestyrelsen skal forud for opstillingen sikre sig, at kandidaten ønsker at modtage valg og tilhører valgdistriktet. Tilhør betyder, at kandidaten enten skal have tilhørsforhold til en Coop-ejet medlemsbutik i valgdistriktet eller have personligt medlemskab af en brugsforening, der er beliggende i valgdistriktet. Det er ikke et krav, at kandidaten er medlem i den butik, hvis bestyrelse opstiller kandidaten.

En kandidat kan opstilles af flere bestyrelser inden for samme distrikt. En kandidat kan derimod ikke opstilles samtidigt i flere distrikter.

Medlemstal definerer andelen af indflydelse

Opgørelsen af medlemmer bruges til at opgøre graden af indflydelse på, hvem der vælges til landsrådet. Både personlige medlemmer og institutionelle medlemmer tæller med i medlemstallene.

Medlemstallet bruges til to ting. For det første bestemmer en medlemsopgørelse pr. 1. januar 2017 antallet af landsrådsmedlemmer i hvert distrikt. For det andet bestemmer medlemstallet pr. 1. august 2017, hvor mange stemmer hver af de lokale bestyrelser råder over. Det er nemlig bestyrelsen, der udøver opstillings- og stemmeretten for dens medlemmer.

Se hvor mange stemmer bestyrelserne i hvert distrikt råder over.

Landsrådet består af 124 medlemmer. 100 vælges i Coops ti danske valgdistrikter. Der er desuden to medlemmer fra henholdsvis Færøernes og Grønlands brugsforeninger, ti medarbejderrepræsentanter og endelig er de ti medlemmer i Coops foreningsbestyrelse automatisk også medlemmer af landsrådet.

Antal landsrådsmedlemmer i hvert distrikt

Fordelingen af poster for hvert distrikt afgøres ved forholdstal. Der er i alt 100 landsrådsmedlemmer i landets ti valgdistrikter.

Medlemstallet på Fyn (distrikt 6) var den 1. januar 2017 ca. 157.000 medlemmer. Det udgjorde ca. 10% af det samlede medlemstal for Coop og brugsforeningerne i Danmark. Fordi der i alt vælges 100 medlemmer i distrikterne, er det præcis procentforholdet, der afgør distriktets antal landsrådsmedlemmer. Fyns 10% af medlemmerne resulterer altså i, at der på Fyn fortsat skal være 10 landsrådsmedlemmer.

Hvert år er halvdelen af de 100 landsrådsposter, som vælges i distrikterne, på valg for en ny 2-årig periode. Ved valget i 2017 skal der således vælges i alt 50 landsrådsmedlemmer, som vil sidde i landsrådet frem til valget i 2019.

Se, hvilke pladser der er på valg i hvert distrikt.

Hvem kan stille op til landsrådet?

For at stille op til en plads i landsrådet skal man opfylde følgende generelle valgbarhedskrav:

  • være personligt medlem af Coop eller en brugsforening, der er medlem af Coop
  • skal have været medlem uafbrudt i mindst 1 måned på valgdagen (dvs. den dag, valget slutter – i 2017 den 6. oktober)
  • være fyldt 18 år på valgdagen
  • ikke være medlem af direktionen i Coop eller et af Coops datterselskaber
  • ikke være ansat i eller drive konkurrerende virksomhed til Coop Danmark
  • ikke være bortvist fra en medlemsbutik

Kandidatpræsentation

Kandidaterne i hvert distrikt præsenterer sig skriftligt på nettet. Præsentationer vil kunne findes via valgsiden, der offentliggøres, når opstillingsperioden går i gang. 

Hvem er stemmeberettiget?

Det er den lokale bestyrelse, der afgiver stemmer på vegne af de tilknyttede medlemmer. Valgkortet sendes ved valgets begyndelse pr. mail til formanden, som har til opgave at sørge for, at afstemningen sker i overensstemmelse med bestyrelsens fælles ønske. Eksempelvis kan man mødes ved en computer med internetadgang og foretage afstemningen sammen. Butikkernes computere har adgang til afstemningssiden.

Afstemningsperioden er fra fredag den 29. september til fredag den 6. oktober 2017 kl. 12.00.

En butiksbestyrelse består af mindst 3 medlemsvalgte, som er valgt på det årlige medlemsmøde, årsmødet. Dette minimumsantal skal være opfyldt på afstemningstidspunktet, for at en butiksbestyrelse kan deltage i valget.

Hvordan foregår afstemningen?

Formanden modtager en e-mail med den unikke adgangskode (for netop den bestyrelse) til afstemningen. Denne mail kan formanden godt fremsende til en anden persons mailadresse, hvis afstemningen foretages hos en anden person eller fra butikkens computer.

Hvis formanden er bortrejst eller på anden måde forhindret i afstemningsperioden, kan formanden inden udsendelse af valgkort give besked til valg@coop.dk om, hvem der skal modtage valgkortet i stedet for. Den, der afgiver stemmerne, er ansvarlig for at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning.

Reglen er, at stemmerne skal lægges på »én over halvdelen« eller »mindst muligt over halvdelen« af det antal landsrådsmedlemmer, der skal vælges i distriktet. Hvis der fx skal vælges 5 landsrådsmedlemmer i distriktet, skal der stemmes på 3 kandidater.

Elektronisk foregår det ved, at man åbner afstemningsmodulet, hvor alle kandidaterne i distriktet er vist - og i dette eksempel sætter 3 krydser. Hvis man fx har en stemmevægt på 1.000 stemmer (i kraft af et medlemstal på 1.000 den 1. august 2017), får hver af de 3 afkrydsede kandidater derved 1.000 stemmer.

Når man stemmer, skal man altså blot sætte kryds ved det rette antal kandidater. Det elektroniske afstemningssystem sikrer både, at der afgives stemmer på det korrekte antal kandidater, og at hver kandidat modtager det korrekte stemmetal.

Bestyrelsen kan,  som alternativ til at sætte kryds ved kandidater, også stemme blankt. Man afkrydser et særligt felt, hvis bestyrelsen ønsker at stemme blankt.

Afgørelse af valget

Valgresultatet offentliggøres samme dag, som afstemningen slutter, altså fredag den 6. oktober 2017 kl. 16.

Kandidaternes stemmetal afgør, hvem der bliver valgt til distriktets landsrådsposter for perioden 2017-2019.

Øvrige modtagere af stemmer bliver frem til valget i 2018 suppleanter for distriktets landsrådsmedlemmer i rækkefølge efter opnået stemmetal.

Indsigelsesperiode

Der kan gøres indsigelse mod valgresultatet. Indsigelser skal være valgudvalget for Coops landsrådsvalg 2017 i hænde senest tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 12.00 ved fremsendelse til valg@coop.dk eller pr. brev til Coops foreningssekretariat, Roskildevej 45, 2620 Albertslund, mrk. "Landsrådsvalg 2017".

Regelgrundlag

Coops vedtægter
Valgregulativ