Aktivitetsbeløb for butiksbestyrelser

Årligt beløb til foreningsarbejde

Når butikken lægger årsbudget, beregnes et aktivitetsbeløb, som butiksbestyrelsen kan disponere over til medlemsaktiviteter. Aktivitetsbeløbet udgør for hver medlemsbutik i Coop Danmark 0,2 promille af butikkens forventede omsætning, inklusive moms og eksklusive benzinsalg, dog minimum 10.000 kr. og maksimalt 30.000 kr (excl. moms). Ubrugte beløb kan ikke overføres til efterfølgende år.

Aktivitetsbeløbet indarbejdes i butikkens driftsbudget som ramme for det forenings- og forbrugermæssige arbejde i butikken. 

Eksempler på, hvad aktivitetsbeløbet skal dække:

 • Oplysende eller underholdende indslag ved årsmødet.
 • Lokale og regionale netværksaktiviteter med andre butiksbestyrelser og brugsforeningsbestyrelser og andre lokale foreninger.
 • Udgifter på relevante blade til butiksbestyrelsen.

Butiksbestyrelsen og uddeler/varehuschef kan i fællesskab søge kædeledelsen om at forøge aktivitetsbeløbet til en ekstraordinær aktivitet.

Eksempler på, hvilke udgifter der som udgangspunkt budgetteres særskilt og ikke dækkes af aktivitetsbeløbet:

 • ordinære udgifter i forbindelse med årsmødet. eksempelvis
  • annoncer
  • lokaleleje
  • mindre traktement eller en gavepakke af tilsvarende værdi
 • udgifter til bestyrelsesmøder

I forhold til budgetlægning er det salgschef i samarbejde med uddeler/varehuschef, der skal sikre, at budgettet lever op til bestemmelserne i opgavebeskrivelsen vedr. aktivitetsbeløb. 

I butikkerne vil det være uddeler/adm.chef, der kan slå op på disse konti, og give en udskrift til bestyrelsen på de forbrugte midler. Bemærk at forbrug af rådighedsbeløb skal posteres på konto 716100.

Aktivitetsbeløb skal attesteres af formanden sammen med uddeleren/varehuschefen.