Finansiering af møder i Coop amba

Overordnede retningslinjer for mødefinansiering i Coop amba

  • Ingen medlemsvalgt skal have udgift af at deltage i et møde eller kursus i Coop.

  • Coops foreningssekretariat dækker udgifter til lokaleleje, traktement og transport for deltagerne i.f.m. landsrådsmøder, møder for Coop ambas bestyrelse, distriktsmøder samt møder, kurser og seminarer planlagt og udbudt af foreningssekretariatet.

  • Et distrikts landsrådsmedlemmer kan mødes i fornødent omfang med henblik på at vælge kontaktpersoner samt sikre og vedligeholde kommunikationen mellem butikkerne i og omkring distriktet. Coops foreningssekretariat dækker udgifter til lokaleleje, traktement og transport for deltagerne.

  • Har et eller flere af et distrikts kontaktpersoner indkaldt til et møde fx nærmøder, dækker Coops foreningssekretariat for udgifter til lokaleleje og traktement for deltagerne, samt for kontaktpersonernes transport. Øvrige deltagere i mødet får udgifter til transport dækket af deres butik.

  • Udgifter til øvrige møder dækkes af de butikker, som deltagerne kommer fra.

I de tilfælde hvor butikken skal betale transportudgifter for medlemsvalgte dækkes udgifter af butiksbestyrelsens aktivitetsbeløb.

Det henstilles at møder i videst muligt omfang holdes i butikker eller andre Coop eller brugsforeningsejede lokaler.

Af klimamæssige hensyn opfordrer Coop alle til at benytte offentlig transport. Er offentlig transport ikke mulig, opfordres til at fylde bilen med flest mulige deltagere.

Ved kørsel i egen bil sker godtgørelsen i henhold til Finansministeriets cirkulære om kilometerpenge. I 2018 er taksten 3,54 kr./km. Godtgørelse kan ikke udbetales, hvis der modtages tilskud til bil af Coop eller Coops datterselskaber.

Vedtaget af foreningsbestyrelsen 27. februar 2014.