Landsrådet vedtager en række ændringer i vedtægter og opgavebeskrivelser mv.

Landsrådet afholdt møde den 16.-17. november, hvor dagsordenen blandt indeholdt en række forslag til ændringer af vedtægter, opgavebeskrivelser, valgregulativ og landsrådets egen forretningsorden. Forslagene er resultatet af et omfattende arbejde forestået af en arbejdsgruppe nedsat af landsrådet med mandat til at foretage et ”Servicetjek af medlemsdemokratiet”.

Arbejdsgruppen, der har haft deltagere fra de 10 danske distrikter, bestyrelsen og medarbejderrepræsentanterne har afholdt 6 møder, forestået en temadebat i landsrådet og afviklet baglandsmøder med ca. 250 deltagere.

Ud over ændringsforslagene har arbejdsgruppen fremsat en række anbefalinger og ønsker til landsrådets forretningsudvalg, Coop ambas bestyrelse og Foreningssekretariat & Samvirke.

I den næste tid vil der ske en sammenskrivning af de vedtagne ændringsforslag, som Coop ambas bestyrelse har fået mandat til at påse implementeres korrekt. Det forventes at ske på bestyrelsens møde den 17. december 2018, hvorefter dokumenterne offentliggøres i en opdateret version.

Her følger en beskrivelse af de væsentligste ændringer, som har umiddelbar betydning for arbejdet som lokal medlemsvalgt og landsrådsmedlem, og som allerede nu bør indtænkes i arbejdet som medlemsvalgt. Når ændringerne er skrevet ind i de relevante dokumenter, vil alle ændringer blive gennemgået. Klik på den enkelte ændring eller se dem alle her.


Vedr. butiksbestyrelserne:

 • Butiksbestyrelsens opgaver og ansvar udvides, så bestyrelsen gives mulighed for at
  • drøfte butikkens strategier, driftsmæssige og økonomiske situation med uddeleren/varehuschefen
  • ansætte uddeler eller varehuschef i samarbejde med salgsledelsen
  • drøfte overordnede principper for butikkens sortiment med uddeler/varehuschef

Beslutningskompetencen ligger fortsat endeligt hos salgsledelsen.

 • En butiksbestyrelse består af mindst 3 medlemsvalgte, hvoraf en skal være formand.

 • Butiksbestyrelsen skal ifm. årsmødet aflægge beretning for det forgangne år og fremlægge bestyrelsens fremtidsplaner.

 • Butiksbestyrelsen skal som led i ledelsesopgaven lægge en plan for bestyrelsens deltagelse i uddannelse og kompetenceudvikling.

 • Butiksbestyrelsens aktivitetsbeløb forhøjes til 0,2 promille, dog minimum kr. 10.000 og maksimalt, uændret, kr. 30.000. Samtidig præciseres det, at beløbet afsættes i butikkens driftsbudget ifm. den årlige budgetlægning, og at det beregnes på baggrund af butikkens forventede omsætning. Uforbrugte beløb vil ikke længere kunne overføres til de(t) følgende år.

 • Det bliver tydeliggjort, at en uddeler kan bortvise et medlem fra sin butik, fx hvis medlemmet skaber utryghed i butikken. Bortvisningen skal angive det tidsrum, den gælder for, og skal registreres i medlemsregistret. Samtidig bliver det muligt for medlemmet at indbringe bortvisningen for førstkommende landsrådsmøde.

 • En butiksbestyrelse kan fremtidigt omfatte én eller flere medlemsbutikker. Uddelere/varehuschefer i butikker med en fælles butiksbestyrelse skal selv fordele opgaver, der vedrører samarbejdet med bestyrelsen, imellem sig.

 • Coop ambas bestyrelse får mulighed for at godkende, at enkeltstående butikker, som ikke tilhører kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen eller LokalBrugsen, kan vælges som tilhørsbutikker.

 
Vedr. landsrådet, herunder landsrådsvalg:

 • Antallet af stemmer, som en brugsforenings- hhv. butiksbestyrelse råder over til landsrådsvalg, bestemmes af antallet af medlemmer i brugsforeningen hhv. antal medlemmer med tilhør til butikken pr. 1. januar i valgåret.

 • Et landsrådsmedlem kan søge orlov fra landsrådet for en periode på min. 6 måneder, der skal ligge inden for medlemmets valgperiode.

 • Et landsrådsmedlem kan ekskluderes fra landsrådet, hvis vedkommende gentagne gange ikke deltager i møder for landsrådsmedlemmer. Landsrådets forretningsudvalg træffer beslutning efter indstilling fra et landsrådsmedlem, og en evt. beslutning om eksklusion kan indbringes for førstkommende landsrådsmøde.

 • Landsrådsmedlemmernes tavshedspligt præciseres med en bestemmelse om, at materialer, der er belagt med tavshedspligt, tydeligt vil angive dette. Det præciseres endvidere, at landsrådsmedlemmerne i deres virke varetager foreningens og medlemmernes interesser og alene er forpligtet af egen overbevisning.


Vedr. alle foreningsorganer:

 • Alle beslutninger vedtages med simpelt flertal, hvilket betyder mere end halvdelen af de afgivne stemmer, medmindre andet fremgår eksplicit af vedtægter eller valgregulativ. Blanke stemmer og ugyldige stemmer tæller ikke med